Welkom bij Chun Ji

Het ‘WIE, WAT, WAAR’ van CHUN JI:

WAT?
Een recreatieve taekwondo club.
Opgericht in november 2001, door de heer Fernando Mercurio.
M.i.v. 1 januari 2009 door de Sportraad Riemst CHUN JI erkend als een officieel gemeentelijke sportclub.

WELKE STIJL?
WT-taekwondo stijl; WT  (World Taekwondo). 

WAAR?
Sporthal Op ‘t Reeck, Reeckerveld 3 te Riemst.

WANNEER?
Maandag    van 18.30-20.00 uur.
Donderdag van 19.30-21.00 uur

VOOR WIE?
Wij beoefenen recreatief taekwondo; iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom. De club heeft uitzonderlijk veel ervaring met Taekwondo voor volwassenen en senioren, (“sekwondo”) met wetenschappelijk aangetoonde gunstige effecten ten aanzien van  een aantal fysieke en mentale functies! Daarnaast vinden wij veiligheid en plezier belangrijke elementen in onze sport.

WAT KOST HET?

Jaarlijkse bijdrage:

 • €12 sportverzekering SPORTA
 • €100 clubbijdrage
  voor 2x per week trainen volwassenen
 • € 60 clubbijdrage voor 1x per week trainen volwassenen
 • Voor kinderen: €80 (2x per week trainen) €40 ( 1x per week trainen).

HOE WORD IK LID?
Je kunt voor €12,- met vier proeflessen meedoen en besluit je daarna te blijven, hoef je de €12,- verzekeringsbijdrage voor het lopend jaar niet meer te betalen. Je bent dan verzekerd bij de SPORTA sportfederatie.

De verzekeringspremie wordt voor het begin van de maand januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar voldaan, en geldt voor een heel jaar.
De club bijdrage wordt per half jaar voldaan: de helft voor het begin van de maand januari en de tweede helft voor het einde van de maand juni.
De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op het rekening nummer van de club
CHUN JI:
IBAN BE13 9731 1047 3839
BIC: ARSPBE22,
ten name van de penningmeester Jurgen Roosen, Omloopstraat, 3770 Riemst.

Een gezinslid van een clublid geniet 25% korting op alleen de clubbijdrage en ieder volgend gezinslid 50% korting hierop. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Het staat echter in voorkomend geval ieder vrij om een verzoek tot restitutie in te dienen bij het clubbestuur, dat hierover een beslissing neemt welke niet delibereerbaar is. Betaalde bondsbijdragen worden nooit gerestitueerd.

WIE ZIJN DE TRAINERS?
Hoofdtrainer: Fernando Mercurio, 6e DAN WT Taekwondo, Internationaal World Taekwondo scheidsrechter sparren.
Tel: +32 (0)494 606 549

Dr. Jan Lodder, 4e DAN WT Taekwondo,  VTS (Vlaamse Trainer School) gediplomeerd,  project leider van het wetenschappelijk SEKWONDO project en clubsecretaris
Tel: +32 (0)486 535 464 – sekwondo@gmail.com

HOE VRAAG IK VERDERE INFO OP?
Aarzel niet: bel of mail de trainers.

Differentiatie

Met de term differentiatie wordt bedoeld dat er bij de trainingen rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de leerlingen. Dit geldt voor een aantal aspecten zoals bijvoorbeeld  verschil in KUP graad, maar ook voor  bijvoorbeeld leeftijd.

Bij kinderen moeten er bij nagenoeg alle sporten  voldoende spelelementen in de training zitten, en een grote mate van afwisseling. Het gaat zeker bij jonge kinderen om het ontwikkelen van algemene fysieke functies, overeenkomstig hun ontwikkelingsgraad. Ook bij meer gerichte training, zoals van  specifieke TKD technieken, mogen we deze principes niet uit het oog verliezen. Wanneer kinderen “mee trainen” met jeugd of volwassenen, komen deze aspecten al snel in het gedrang. Kinderen trainen steeds alleen het eerste uur, worden door de ouder(s)/verzorger(s) tot aan de deur van de zaal gebracht en daar ook weer opgehaald!

Bij volwassen en oudere beginners is differentiatie en tamelijk complexe zaak, als we deze categorie  in de kunst willen inwijden en ze enthousiast  willen houden. Daarvan zijn wij ons bewust, en als we daarbij geldende technische normen (trouwens, volgens welke norm?) overtreden, zijn we ons ook daarvan terdege bewust. In onze optiek is TKD geen doel op zich, maar een middel tot doel, waarbij het uiteindelijk doel is een zo groot mogelijk rendement in termen van verbetering van fysieke fitheid componenten voor de leeftijdscategorie die met ons traint. We hebben gemerkt dat dit door sommigen in de TKD wereld niet wordt begrepen en bijgevolg door hen als fouten en tekortkomingen worden bestempeld. Anderen met een wat bredere kijk op e.e.a. zijn dan weer veel positiever over de sekwondo aanpak. Het gaat ons niet om het kunstje, maar om de mens er achter – differentiatie heet dat in sport-didactische termen. Voor u als “niet-meer-zo-jonge” beginner betekent dit dat we u niet de kop gaan gek maken met te hameren op strikt genormeerde technische uitvoeringen. In het begin al helemaal niet. Tenslotte willen we geen Olympische kampioen van u maken. Wel zullen we van lieverlee met u samen proberen de bewegingsuitvoering stijlvoller te gaan maken om dichter in de buurt te geraken van de “juiste” uitvoering.

 

Procedure aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden van alle leeftijden (vanaf 12 jaar) zijn welkom.

Men kan 4 maal een proefles bijwonen ten bedrage van €12,- en dan beslissen of  al dan niet lid te worden. Als men lid wordt geldt dit als reeds betaalde verzekeringsbijdrage voor het lopende kalender jaar, en dient alleen de bondsbijdrage en clubbijdrage voldaan te worden.

Dat voor de proeflessen betaald moet worden hangt samen met het feit dat wij niemand onverzekerd willen laten trainen; het bedrag dient dan ook voor het afsluiten van een sportongevallen verzekering welke dan geldt vanaf de eerste proefles.

Wanneer men besluit lid te worden, krijgt men  een formulier mee dat de eerstvolgende les ingevuld aan een van de trainers gegeven wordt.

Indien iemand in de loop van het kalenderjaar wil aansluiten, zullen de bedragen worden aangepast overeenkomstig de tijd in maanden tot verstrijken van het kalenderjaar. Dit geldt echter niet voor het bedrag voor de 4 proeflessen.

TRAINERS

Fernando Mercurio 6e DAN.

 • Chun JI hoofdtrainer.
 • Internationaal Scheidsrechter Sparring
 • Tel. +32 (0)494 606 549

Dr. Jan Lodder 4e DAN,

 • VTS (Vlaamse Trainer School) gediplomeerd
 • Wetenschappelijk leider van het SEKWONDO project
 • Clubsecretaris
 • Tel: +32 (0)486 535 464 – sekwondo@gmail.com

Wat is Taekwondo?

Taekwondo betekent letterlijk “De weg van vuist en voet”. Het is meer een totaalconcept:  eerder een levenswijze dan een gevechtssport. TAE betekent voet, KWON staat voor vuist en DO verwijst naar de weg, de juiste methode, de juiste manier waarop. Hoewel Taekwondo  sparren  een Olympische sport is, is Taekwondo als totaalconcept en levensinstelling dus veel breder.

De moderne beoefening van Taekwondo spitst zich toe op vier verschillende onderdelen:

1. Vrij gevecht of Kyorugi, ook wel sparring genoemd: een gevecht tussen twee kampers, waarbij het niet gaat om de tegenstander KO te trappen, maar wel om zoveel mogelijk punten te scoren binnen een bepaalde tijd en gebonden aan strenge regels.

2. Stijlfiguren of Poomsae: beeldt in principe een  schijngevecht in een vast patroon uit, dat wordt uitgevoerd tegen één of meerdere tegenstanders.

3. Zelfverdediging of Hosinsul: hier worden technieken gebruikt om je te verdedigen tegen een  gewapende of ongewapende aanval.

4. Breektechnieken of Kyokpa: het met een bepaalde Taekwondo techniek breken van een voorwerp, meestal planken van bepaalde afmeting. Vanwege de  hoge spektakelwaarde is de breektest is een dankbaar onderdeel voor demonstraties. Verder is het een examenonderdeel bij ten minste DAN-graad examens.

5. Attitude: hier krijgt de DO van Taekwondo betekenis. Beoefenaars van taekwondo gedragen zich beheerst en respectvol jegens ieder ander, zowel binnen als buiten de dojang. In de dojang zijn we beleefd en tonen respect jegens de leraar, de mede leerlingen, en gaan we zorgvuldig om met het materiaal dat we gebruiken. Ook zijn we respectvol naar de Koreaanse vlag als betoon naar de het land waar onze edele sport zijn oorsprong vond, en naar de meesters welke de sport ontwikkelden. We tonen dit respect ook door bij het binnenkomen en verlaten van de trainingsruimte te groeten.