Huishoudelijke Reglement (reglement inwendige orde-RIO)

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De feitelijke vereniging genaamd CHUN JI is opgericht op 1-11-2001  en is gevestigd te Riemst.
 2. Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging. 

Artikel 2: Clubfilosofie

 1. De club stelt zich ten doel Taekwondo lessen te verzorgen voor leden van de leeftijd vanaf 12 jaar. Deze lessen kunnen zijn van recreatieve of competitieve aard, waarbij ook de gezondheid bevorderende aspecten van Taekwondo beoefening speciale aandacht krijgen.
 2. De club stelt zich tevens ten doel de mogelijkheden tot Taekwondo beoefening in de gemeente Riemst en haar aanpalende gebieden te bevorderen in overleg met alle daartoe geëigende instellingen.
 3. De club stelt geen geografische grenzen aan de toetreding van haar leden.
 4. Binnen de vereniging worden geen opvattingen gehuldigd ten aanzien van  geslacht, nationaliteit, religie, politiek, ras, rang, stand, afkomst, of sexuele geaardheid.
 5. Taekwondo is een gevechts- en verdedigingssport die op recreatief en competitief vlak beoefend wordt. Elk clublid dient zich te verdiepen in de technieken van deze sport en zich bewust te zijn van potentiële gevaren bij gebruikmaking van deze technieken jegens anderen.

Artikel 3: Leden

 1. De vereniging bestaat uit: junioren, volwassenen  en senioren.
 2. Junioren zijn leden in de leeftijd van 12-17 jaar.
 3.         Volwassenen zijn leden in de leeftijd van 18-50 jaar.
 4. Senioren zijn leden van 51 jaar en ouder.

Artikel 4: Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam geboortedatum, adres, postcode, woongemeente, geslacht, nationaliteit, GSM nummer, email adres, TKD graad met datum behalen daarvan, evt. bijkomende TKD diploma’s en datum behalen daarvan, of het een clubtransfer betreft en zo ja vermelden van club en transferdatum, datum ondertekening  medische akkoordverklaring door de arts. Voor jeugdleden onder de 18 jaar dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. De club int de verzekering en de verplichte bondsbijdrage één maal per jaar, en de halfjaarlijkse clubbijdrage 2x per jaar. 
 5. Het bedrag wordt door de clubleiding bepaald, met uitzondering van het deel dat door de Taekwondobond vzw (= de verplichte Bondsbijdrage + verzekering) bepaald wordt.
 6. Indien een clublid na deze periode zijn financiële verplichting niet is nagekomen heeft het bestuur het recht het clublid de toegang tot de trainingen te weigeren.
 7. Een nieuw lid dat zich aansluit tijdens het lopende seizoen zal na vier gratis  proeflessen het bedrag voor de resterende maanden, inclusief verplichte bondsbijdrage en verzekering, bij ingang van zijn of haar lidmaatschap zonder uitstel betalen.
 8. Indien een clublid tijdens het seizoen de club wenst te verlaten wordt de betaalde bijdragen, zijnde het lidmaatschapsgeld, de verzekering en de verplichte bondsbijdrage of een evenredig deel hiervan, niet terugbetaald.
 9.         Een gezinslid ouder dan 16 jaar van een clublid krijgt 25% korting op het lesgeld; niet op het bedrag voor de verzekering en bondsbijdrage. Ieder tweede en volgend gezinslid ouder dan 16 jaar bekomt een korting van 50% op het lesgeld.

Artikel 5: Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Zij hebben het recht digitaal een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenvergaderingen (ALV).
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur [of: de secretaris] in kennis te stellen van de verandering van hun persoonsgegevens.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen en statuten van de vereniging en daarnaast ook van statuten, reglementen en  richtlijnen opgesteld door de Taekwondo Bond Vlaanderen.

Artikel 6: Sancties 

 1. In het algemeen wordt zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad gesanctioneerd.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een sanctie welke een verenigingslid wordt opgelegd door de tuchtcommissie van de TB waar de club is aangesloten, een bijkomende sanctie vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, binnen 2 maanden na het opleggen van de  sanctie door het bestuur aanhangig te worden gemaakt middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
 4.   Trainers  en bestuur behouden zich het recht voor clubleden die de aangeleerde technieken binnen de club misbruiken om welke reden en tegenover wie dan ook, die geen respect tonen tegenover medeleden, leraren of bestuursleden, alsook degenen die misbruik maken van hun status als hoger gegradueerde, als mede zij die de goede naam  van de club benadelen, te sanctioneren [een berisping is ook een sanctionering]. Sanctionering kan in verschillende gradaties bijvoorbeeld het verbod tot deelname aan een of meerdere lessen maar houdt ook de mogelijkheid tot uitzetting uit de vereniging in.
 5.       Clubleden  die  in  aanraking  komen  met  de  openbare ordediensten  of  het gerecht omwille van openbare ordeverstoring en/of misdragingen in de breedste zin (geweldpleging, druggebruik, alcoholmisbruik, diefstal e.d.), of leden die buiten de club misbruik maken van de Taekwondotechnieken omwille van eigen profijt en/of onrechtmatig gebruik maken van de aangeleerde technieken kunnen uit de club gezet worden, zulks ter bepaling door het bestuur, zonder aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van de lidmaatschapsgelden, de bondsbijdrage of de verzekering.[in aanraking komen met politie e.d. wil nog niet zeggen dat er sprake is van schuld; daarom ‘kunnen ‘ipv ‘zullen’] 

Artikel 7:Taekwondo uniform. [of: taekwondotenue

 1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een dobok (Taekwondo uniform), met daarbij het dragen van een op juiste wijze geknoopte gordel die de hoogst-behaalde KUP- of DANgraad aanduidt. Onder het dobok vest kan een onderhemd of T-shirt gedragen worden. De dobok wordt voorzien van een verplicht clubembleem.
 2. De trainingen worden uitgevoerd op blote voeten, tenzij er redenen zijn om schoeisel te dragen, zulks ter beoordeling van de trainer. In dat geval is alleen specifiek Taekwondo schoeisel toegestaan. Een topje, open bloes of hemd zijn verboden. In verband met uitzonderlijk warme weersomstandigheden bestaat aangepaste kleding toestaan uit het dragen van een club T-shirt ipv een dobok hemd; club T-shirts zijn bij de clubleiding tegen betaling verkrijgbaar.
 3. Nieuwe leden die nog niet in bezit zijn van een dobok, trainen in geëigende sportkledij.
 4. De aanschaf van een dobok wordt geregeld via en door de club, waarbij pas dan besteld wordt wanneer hiervoor een overeengekomen bedrag betaald is, Ook bij evt andere bestellingen, van bijv. materiaal, wordt vooraf betaald.

Artikel 8: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, die allen meerderjarig zijn. 
 2.   Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde  in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 • de algemene leiding van zaken;
 • de uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten;
 • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 • benoeming, ontslag en schorsing van personen die werkzaamheden verrichten  ten behoeve  van de vereniging
 1.    Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. 
 2.   Een oproep voor een vergadering dient in alle gevallen minimaal 2 weken voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn. 
 3. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 9: Taken van het bestuur

Taken van de voorzitter:

 • Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven van Chun Ji.
 • Bepaalt het houden van bestuursvergaderingen.
 • Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze  taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 • Draagt zorg voor het opstellen van een jaarverslag.

Taken van de secretaris:

 • Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 
 • Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
 • Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 • Notuleert bestuursvergaderingen.
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 • Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Taken van de penningmeester:

 • Beheert de gelden van de vereniging en bewaakt het financieel beleid.
 • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering  goedgekeurde uitgaven;
 • Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 • Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken,  ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te  houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 • Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële   situatie en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. Voorafgaand aan deze verantwoording wordt uit de leden van de vereniging door de voorzitter een kascommissie van twee leden samengesteld die de boekhouding voor openbaarmaking controleert en goedkeurt.

Artikel 10: Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn verkiezing in de specifieke bestuursfunctie af. [of: De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar. Elk lid kan zich eenmaal herkiesbaar stellen.]
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 11: Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 12: Tijdens de trainingen en andere clubactiviteiten.

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig ten tijde van verenigingsactiviteiten.
 2. Nooduitgangen zijn alleen voor nood, en mogen niet gebruikt worden als in- of uitgang Wanneer we bij warm weer deuren willen openen, verwittigen we de kantinebeheerder op voorhand hierover, zodat deze weet waarom het deuralarm afgaat
 3. Wanneer geen van de trainers aanwezig is, gaat de training niet door.
 4. Voor de lesaanvang blijven we in de kleedkamer of voor de kleedkamer op de gang en volgen de aanwijzingen van de leraar op
 5. In de dojang wordt een trainer aangesproken met SOBONIM, gevolgd door zijn/haar voornaam.
 6.  Indien een clublid de training vroegtijdig wenst te verlaten, mag dit enkel na instemming van de trainer. De trainer dient bij het begin van de training hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 7. Niemand gaat de dojang binnen als zich daar nog geen trainer bevindt.
 8. Bij het betreden van de trainingsruimte wordt van de clubleden verondersteld op de hoogte te zijn van de aldaar geldende gedragsregels. Overtreding van deze regels kan leiden sancties, zulks te bepalen door de trainer.
 9. Als we taekwondo training doen, word de trainingszaal tot dojang! Dit betekent dat we groeten wanneer we de dojang betreden. Dat is algemeen gebruik, en heeft te maken met  respect voor de sport Taekwondo en de beginselen ervan.
 10. Van de leden wordt de nodige discipline en respect jegens de trainers en medeleden verwacht om een goed verloop van de trainingen te bekomen.
 11. Er wordt tijdens de trainingen niet met de trainer gediscussieerd over trainings aangelegenheden, van welke aard dan ook. 
 12. Het clublid dient tijdig aanwezig te zijn op de trainingen.
 13. Een clublid dat te laat is, meldt zich bij de trainer en volgt diens instructies op vooraleer hij/zij tot de training wordt toegelaten.
 14. Als iemand tijdens de les of in een pauze de dojang wil verlaten, meldt hij/zij zich met reden bij een van de trainers, en voegt zich na verkregen toestemming weer zo spoedig mogelijk bij de les.
 15. Waardevolle persoonlijke bezittingen dienen meegenomen te worden  in de trainingszaal. De club wijst elke aansprakelijkheid bij diefstal of verdwijning af.
 16. Sieraden en horloges dienen voor de training te worden afgedaan.
 17. We trainen of op blote voeten, of met speciale taekwondo schoenen, indien zulks is goed bevonden door de trainer. [Zie eerder] Andere sportschoenen zijn niet toegestaan.
 18. Zorg ervoor dat nagels aan tenen en vingers kort zijn geknipt, om verwonding van tegenstander te voorkomen, en ook dat de nagels schoon zijn.
 19. Zorg ervoor dat je dobok schoon is en regelmatig gewassen wordt.
 20. Zichtbare piercings dienen of verwijderd of afgeplakt te worden tijdens de training.
 21. Zweetbandjes en andere ‘trainingshulpmiddelen’ zijn tijdens de training verboden.
 22. Tijdens de training wordt er niet gekauwd of gesnoept. Drinken kan wanneer de trainer hiervoor toestemming geeft.
 23. De kleedruimtes dienen netjes en ordelijk achtergelaten te worden.
 24. De ouders van kinderen van 12 jaar en jonger zijn verplicht hun kind(eren) af te halen aan de deur van de dojang; de kinderen verlaten de sportaccommodatie dus niet alleen
 25. Alle leden helpen mee met het opbergen van het trainingsmateriaal, ook na de training; zulks op aanwijzing van de trainer(s).
 26. Het is verboden het sportmateriaal in of rond de trainingsruimte te gebruiken zonder toezicht en uitdrukkelijke instemming van de trainer.
 27. Het is verboden om materiaal, dat eigendom is van de club, of het eender welk materiaal aanwezig in de trainingsruimte, mee naar huis te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de hoofdtrainer.
 28. In voorkomend geval kan de trainer een lid dispensatie verlenen t.a.v. de hier gestelde regels; het lid dient daarbij op tijd de trainer hierom , en met reden omkleedt, te verzoeken.

Artikel 13: De Taekwondolessen

 1. De Taekwondo vorm die in onze club CHUN JI beoefend wordt is die volgens de WTF (World Taekwondo Federation), waarbij de sporttechnische en sport-educatieve kaders gesteld zijn door KUKKIWON de organisatie die ressorteert onder het Ministerie van Sport van de Zuid-Koreaanse regering.
 2. Bij de uitoefening van Taekwondo in de breedste zin des woords gelden de voorschriften en reglementen zoals vastgelegd door deze organisaties.
 3. Bij het programmeren van de lesinhoud zal rekening gehouden worden met het doel dat leden na voldoende training toegelaten kunnen worden tot het afleggen van KUP-examens.

Artikel 14: KUP-examen regelement

DIT WORDT DUS EEN APART DOCUMENT, ALS AANHANGSEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGL.

Artikel 14: Wedstrijden

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 2. Bij wedstrijden zijn de betreffende WTF en KUKKIWON regelgevingen van kracht.
 3. In alle gevallen worden de voorschriften van de wedstrijd organisatoren in acht genomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de leden ten aanzien van gedrag en goederen

 1. Ieder der leden is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Hetzelfde geldt voor eigendommen van derden waarvan de vereniging gedurende verenigingsactiviteiten gebruik maakt. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Tussen de leden van de feitelijke vereniging bestaat een ‘onverdeeldheid’. Die onverdeeldheid heeft betrekking op alle goederen die de leden bezitten met het oog op het doel van de vereniging. De leden van een feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Echter, elk afzonderlijk lid is  uitsluitend verantwoordelijk voor zijn deel van de eventuele schulden [dit snap ik nog steeds niet. Betekent dit dat de schulden gedeeld worden door het aantal leden?].misschien, of wordt bedoeld het aandeel in de schulden door dat lid veroorzaakt? Ik had Willem al gemaild dat ik op kosten van de vereniging een Rolls R. geen aanschaffen, maar met deze zin in de hand meende Willem dat hij niet verantwoordelijk was voor die kosten omdat hij geen aandeel had in het veroorzaken van de schuld. Misschien wel iets om eens juridisch na te pluizen, want het blijft een vervelende constructie als de eerste interpretatie juist zou zijn in geval er een keer iets uitzonderlijks gebeurt (bijv. de club wordt verantwoordelijk gesteld voor het afbranden van de sporthal, dan zijn we daarna allemaal arm!). Dit is op te vangen door er een vzw van te maken die als rechtspersoon aansprakelijk is en niet de leden.
 3. Het gebruik van drugs en/of alcohol voor of tijdens de trainingen is verboden. Overtreding van deze regel kan leiden tot uitsluiting van de training en bijkomende sancties.
 4. In het gebouwencomplex waar de clubtrainingen plaatsvinden, geldt een openbaar rookverbod. Overtreding van dit verbod kan aanleiding zijn tot uitsluiting van de training en bijkomende sancties.
 5. Onwettig gedrag van leden in relatie tot vereniging-bestuurlijke of sportieve activiteiten zal aanleiding zijn vanuit de vereniging aangifte hiervan te doen bij de daartoe geëigende autoriteiten.
 6. De club aanvaardt, buiten het reguliere clubgebeuren, geen aansprakelijk voor het gedrag van haar leden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van leraren [of: trainers] 

Leraren en hulp-leraren dienen als taekwondoleraar voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Dit is thans geregeld door aansluiting van de club bij de algemene sportbond SPORTA.

Artikel 16: Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 17: Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle stemgerechtigde leden zijn gemaild.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 18: Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 1. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. 
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na per email aan alle leden te zijn kenbaar gemaakt.