STATUTEN Taekwondo club CHUN JI Riemst – feitelijke vereniging

Statuten Taekwondo Club Chun Ji, Riemst.

Titel I   NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

§ 1 De vereniging wordt genoemd: Taekwondo Club Chun Ji,  Riemst ,

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de woorden:  feitelijke vereniging. 

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel Te: Omloopstraat 81, 3770, Riemst,  gelegen in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Artikel 3

§ 1 De vereniging heeft tot doel  Taekwondo lessen te  verzorgen voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar, voor volwassenen, en voor senioren, en dit  vanuit  primair  recreatief  oogmerk en het perspectief van gezondheid bevordering.  Te dien einde beoogt de vereniging een actief  leden-wervend beleid te voeren en stelt zich derhalve geen enkele geografische beperking.

§ 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer  wekelijkse  Taekwondo lessen, waarbij het lesaanbod en de lesinhoud gedifferentieerd wordt naar leeftijd zoals hierboven genoemd in § 1.

§ 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

§ 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan te allen tijde ontbonden worden

Titel II  LEDEN

Artikel 5

De Taekwondo beoefenaren die zijn verbonden aan de vereniging worden hierna ‘leden’ genoemd. De vereniging kan ook leden aanwerven welke geen stemrecht hebben in de Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 6

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen. 

Artikel 7

§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:

  1. Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
  2. Aanvaard worden door het bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen, echter niet eerder dan dat de trainers hierover aan het bestuur een adviserende stem hebben uitgebracht.

§ 2 De leden betalen een half-jaarlijks clubbijdrage (contributie). Aan een gezinslid van een lid wordt een korting verleend van 25%, aan ieder volgend gezinslid 50%.   De hoogte van de clubcontributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

§ 3  Jaarlijks betaalt ieder lid tevens de jaarbijdrage aan de Taekwondo Bond waarbij de club is aangesloten, de hoogte waarvan is vastgesteld door het bestuur van die Bond. In deze bijdrage is vervat de premie voor een sportongevallen verzekering.

§ 4 Terugbetaling van betaalde bedragen wordt niet verleend. Evenwel staat het een ieder vrij om met redenen omkleed een verzoek tot restitutie te richten aan het clubbestuur, dat daarover een beslissing kan nemen. Terugbetaling van betaalde bondsbijdrage zal nooit worden verleend.

Artikel 8

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt per ontslagbrief of email, geadresseerd aan de voorzitter.

§ 3 Een lid dat zijn bijdragen binnen 4 weken na verloop datum niet betaalt heeft, wordt geacht ontslag te hebben genomen, zulks definitief te beslissen door het bestuur.

§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op enigerlei bezit van de vereniging.

Artikel 9

Leden zijn toegelaten op de Algemene  Leden Vergadering, en hebben daar stemrecht, mits de leeftijd van 14 jaar bereikt hebbende. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement. 

Titel III ALGEMENE  LEDEN VERGADERING (ALV).

Artikel 10

De ALV bestaat uit alle leden van de vereniging. 

Artikel 11

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

  1. De benoeming en afzetting van de bestuurders
  2. De kwijting aan de bestuurders (goedkeuring algemeen en financieel jaarverslag)
  3. De goedkeuring van de begroting en de rekening
  4. Amendering van het jaarlijks beleidsplan

Artikel 12

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden – dit kan per email.

§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens drie van de leden.

Artikel 13

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door een der andere aanwezige bestuurders.

Artikel 14

§ 1 De ALV kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 2 In gewone gevallen kan de ALV geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

§ 3 De notulen van de ALV worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt binnen 3 maanden na vergaderdatum aan alle leden per email bezorgd.

Titel IV  HET  BESTUUR

Artikel 15

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, samengesteld uit minstens 3 leden. 

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 16

De bestuurders worden in hun specifieke bestuursfunctie verkozen voor een termijn van vier jaar, en zijn daarna herkiesbaar.

Artikel 17

§ 1 Het bestuur bestuurt de club in de ruimste zin binnen het wettelijk kader geldend voor de club als feitelijke vereniging, waarmee het bestuur bestuurlijk eindverantwoordelijk is.

§ 2  Het bestuur verleent al dan niet goedkeuring aan aanvragen vanuit  de ondersteunende cellen. Deze aanvragen kunnen materieel of  organisatorisch van aard zijn.

§ 3 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Leden Vergadering, worden uitgeoefend door het bestuur.

Artikel 18

§ 1 Het bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders.  Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

§ 2 Vertegenwoordiging en  verbinding van de club tegenover derden kan slechts plaatvinden door degene op wiens naam de club als  feitelijke vereniging is gesteld.

Artikel 19

Het bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig acht.

Artikel 20

§ 1 Het bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar.

§ 2 Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt per email  en  tenminste 14 dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

§ 3 Het bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens  de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.  Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 4 De notulen van de bestuursvergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt binnen 3 maanden na vergaderdatum aan alle bestuursleden per email bezorgd.

Artikel 21

§ 1 De cel Sportverantwoordelijkheid heeft een uitvoerende, programmerende en examinerende taak  m.b.t. de Taekwondo lessen. Zij verzorgt op sport-didactisch verantwoorde wijze de inhoud van de lessen, het sport curriculum van de individuele leden, en het toetsend element  in de vorm van KUP examens. 

§ 2 Het bestuur heeft geen inhoudelijk beslissingsbevoegdheid t.a.v. de taken van de cel Sportverantwoordelijkheid.

§ 3 De leden van de cel Sportverantwoordelijkheid wonen de bestuursvergaderingen bij, en kunnen daar een adviserende stem doen gelden; zij hebben echter geen stem bij het nemen van bestuurlijke beslissingen.

§ 4  De cel Sportverantwoordelijkheid kent thans twee leden: Fernando Mercurio, 6e Dan WT en club hoofdtrainer,  en Jan Lodder, 4e DAN WT.

Artikel 22

§ 1 De cel Communicatie  is onder direct mandaat van het bestuur verantwoordelijk voor  interne en externe communicatie, waaronder het onderhoud van de  clubwebsite.

§ 2  Eén lid van de cel Communicatie  woont de bestuursvergaderingen bij, en kan daar een adviserende stem doen gelden; het lid heeft echter geen stem bij het nemen van bestuurlijke beslissingen.

Titel VI  DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 23

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met  31 december.

§ 2 Elk jaar moet het bestuur aan de ALV rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar; zij doet dit middels een jaarverslag. Tevens stelt het bestuur  de rekening vast van het vorig jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 

§ 3 Elk jaar biedt het bestuur tevens ter goedkeuring aan de ALV de begroting en het beleidsplan voor het volgend jaar  aan.

Artikel 24

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden door degenen op wiens naam de feitelijke vereniging bij de gemeente Riemst is geregistreerd.

§ 2 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 § 3 Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

Artikel 25

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van toepassing.

Taekwondo Club Chun Ji, Riemst  benoemt volgende personen tot bestuurder:

  1. Dhr. Mathie Neven, voorzitter
  2. Dr. Jan Lodder, secretaris
  3. Dhr. Jurgen Roosen, penningmeester.
  4. Dhr. Fernando Mercurio, bestuurslid

AANPASSINGEN GEACCORDEERD OP DE BESTUURSVERGADERING dd 03-08-2017